Home > Time > Bahrain

Current time - Bahrain
Current time, time zone, time zone offset

What time is it in Bahrain?

08:4344am
January 27, 2020 Monday | AST
05:4344am
January 27, 2020 Monday | UTC
07:4344am
January 27, 2020 Monday | CEST

Time at locations in Bahrain