Home > Time > Bahrain

Current time - Bahrain
Current time, time zone, time zone offset

What time is it in Bahrain?

11:3938am
October 18, 2019 Friday | AST
08:3938am
October 18, 2019 Friday | UTC
10:3938am
October 18, 2019 Friday | CEST

Time at locations in Bahrain