Home > Time > Bahrain

Current time - Bahrain
Current time, time zone, time zone offset

What time is it in Bahrain?

09:1408pm
March 04, 2021 Thursday | AST
06:1408pm
March 04, 2021 Thursday | UTC
08:1408pm
March 04, 2021 Thursday | CEST

Time at locations in Bahrain