Home > Time > Djibouti

Current time - Djibouti
Current time, time zone, time zone offset

What time is it in Djibouti?

03:2343am
January 28, 2020 Tuesday | EAT
12:2343am
January 28, 2020 Tuesday | UTC
02:2343am
January 28, 2020 Tuesday | CEST

Time at locations in Djibouti